به سامانه تحت وب انجمن داروسازان استان فارس خوش آمديد


*اطلاعيه هاي دانشگاه علوم پزشکي*

 1. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت شناسه ي رهگيري نوار تست قند خون 1400.4.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام ثبت داروي CETUXIMAB INJECTION 5mg/1ml 20ml در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.04.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. ريکال محلول تزريقي نيم ليتري دکستروز 3/33 % و سديم کلرايد 0/3 % شرکت داروسازي شهيد قاضي با شماره سري ساخت 9911368 - يک صفحه- 1400.04.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. ريکال محلول تزريقي نيم ليتري دکستروز 5 درصد شرکت کارخانجات دارو پخش با شماره سري ساخت 787lot12 - يک صفحه- 1400.04.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام حضور فعال مسئول فني در داروخانه و ... 1400.03.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص «عدم امکان اشتغال مسئولين فني بصورت همزمان در دستگاههاي دولتي» 1400.03.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروهاي رمدسيوير و ... در سامانه TTAC - چهار صفحه- 1400.03.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 8. فراخوان دانشگاه علوم پزشکي در خصوص داروخانه هاي شبانه روزي متقاضي دريافت و عرضه برخي مخدرها و متيل فنيديت تا تاريخ 1400.03.24 -يک صفحه- 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 9. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص عدم تأييد دريافت حواله الکترونيک براي دريافت انسولين قلمي 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 10. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ژل هاي تزريقي زير پوستي غير مجاز شرکت سانيار طب ايرسا 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 11. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص مايع غير الکلي پاک کننده و ضدعفوني کننده دست و سطوح خانگي با جعل برند Ati -يک صفحه- 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 12. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام الصاق برچسب شناسه رهگيري و کنترل اصالت بر روي ملزومات دارويي 1400.03.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 13. آخرين فهرست داروهايي که بايستي در سامانه TTAC ثبت گردند ( ‌72 قلم ) - 3 صفحه - 1400.03.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 14. اقلام دارويي مازاد بيمارستان سوانح و سوختگي اميرالمومنين (ع‌) جهت تبادل 1400.03.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 15. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعيت توزيع هرگونه داروي فاقد شناسه گذاري 1400.03.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 16. ريکال کليه ويال هاي تريپتورلين شرکت هترو 1400.03.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 17. اقلام دارويي مازاد بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) جهت تبادل 1400.03.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 18. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام اجراي تفاهم نامه «نحوه توزيع فرآورده هاي سلامت محور» توسط شرکتهاي پخش دارو و داروخانه ها -2 صفحه- 1400.03.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 19. ريکال محلول تزريقي دکستروز 5% پانصد ميلي ليتري شرکت شهيد قاضي با شماره سري ساخت 9907221 و ... - 1400.03.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 20. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروي رمديسيوير در سامانه TTAC - يک صفحه - 1400.02.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 21. فراخوان دانشگاه علوم پزشکي جهت متقاضيان دريافت سهميه ديسپورت ومصپورت 1400.02.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 22. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروي TRIPTORELIN در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.02.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 23. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروي Pegaspargase در سامانه TTAK - يک صفحه- 1400.02.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 24. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم ثبت داروي BRENTUXIMAB VEDOTIN در سامانه TTAK - يک صفحه- 1400.02.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 25. ريکال آمپول دگزامتازون کاسپين تامين با شماره سري ساخت هاي 950 و 951 --- 1400.02.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 26. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص تجويز داروي سوماتروپين (هورمون رشد) صرفا در قالب الکترونيک- 1400.02.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 27. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص حذف سهميه انسولين داروخانه هاي داراي سهميه داروهاي MS ، هورمون رشد و... -2 صفحه- 1400.02.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 28. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص اجبار داروخانه ها به ثبت فاکتورهاي اقلام سلامت محور در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.02.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 29. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص تاکيد بر الزام ثبت 54 قلم دارو (ليست پيوست) در سامانه TTAC -دو صفحه- 1400.02.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 30. ريکال داروي تريپتورلين 3/75 ميلي گرم کمپاني هترو با سري ساخت OL.21009 -يک صفحه- 1400.02.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 31. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص توزيع داروهاي فاويپيراوير و رمدسيوير در داروخانه هاي منتخب 1400.02.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 32. ريکال آمپول بتامتازون شرکت ابوريحان با سري ساخت 8003 - 1400.02.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 33. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص دستوالعمل نحوه مصرف ويال آيوپاميدول شرکت دارو پخش 1400.02.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 34. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غير مجاز بودن پودر شيرين بيان شرکت صنايع دينه ايران - 1400.02.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 35. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص مبناي اعلام قيمت فروش اقلام سلامت محور - 1400.02.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 36. دستورالعمل اجرايي نظام رهگيري، رديابي و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو 1400.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 37. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص بهره برداري از فرآيند مجوز فروش اينترنتي اقلام سلامت محور غيردارويي 1400.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 38. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعيت دريافت تعرفه خدمات دارويي در صورت عدم اتصال داروخانه به سامانه پايش و TTAC -يک صفحه- 1400.1.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 39. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام به ثبت داروي فاويپيراويردر سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 40. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير قابل عرضه بودن محلول ضدعفوني کننده کارخانه گلچکان - 3 صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 41. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فاقد مجوز بودن فرآورده طب سنتي با نام myrtus communis -يک صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 42. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فاقد مجوز بودن فرآورده طب سنتي روغن زخم و سوختگي و الکل کامفر رباسين 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 43. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام به ثبت قرص ايورمکتين mg 3/6 در سامانه TTAC -دو صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 44. لزوم نظارت دقيق بر اجراي ابلاغ شرح وظايف مسئول فني در داروخانه -7 صفحه- 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 45. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص حجم محصولات ضدعفوني کننده مجاز به عرضه در داروخانه ها 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 46. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توزيع غيرمجاز آلساوين بين داروخانه ها 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 47. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توزيع مکمل Ovaboost از نوع تقلبي 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 48. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات 46 قلم دارو در سامانه TTAC -دو صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 49. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ميزان فاصله انبار داروخانه تا مکان داروخانه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 50. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات انسولين هاي قلمي در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 51. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن الکل طبي 70% با نام تجاري ويرا (شرکت تهران دانه ويرا) - 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 52. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص " توزيع انسولين هاي قلمي صرفاً در داروخانه هاي ثبت کننده اطلاعات در سامانه TTAC " -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 53. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت اطلاعات داروي ايورمکتين در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 54. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت اطلاعات داروي سيکلوفسفاميد در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 55. اطلاعيه اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکي در خصوص نحوه برخورداري مشمولين آموزش مداوم از مزاياي بخشنامه ... - 1400.01.08 (جهت دانلود کليک کنيد)


* کليد توزيع داروهاي کمياب *

 


* واحد آموزش و پژوهش *

 

 1. نمرات نهايي پايان دوره آموزش نسخه خواني دوره25 (حداقل نمره قبولي 50 مي باشد)   (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. نمرات نهايي پايان دوره آموزش نسخه خواني دوره 24 (حداقل نمره قبولي 50 مي باشد)   (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. قابل توجه داروخانه هايي که کارآموزان انجمن را مي پذيرند.98.05.06  (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. فرم معرفي نامه پرسنل داروخانه ها جهت دوره هاي نسخه خواني - 96.06.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 *  بيمه کارآفرين  *

1-پيشنهاد بيمه نامه کرونا توسط بيمه کارآفرين - 2 صفحه - 99.9.16 ( جهت کسب اطلاعات بيشتر کليک بفرمائيد )

2-شروع ثبت نام بيمه درمان تکميلي جهت داروسازان و پرسنل داروخانه ها 4 صفحه 98.09.25 ( جهت کسب اطلاعات بيشتر کليک بفرمائيد )

2-بيمه کارآفرين نمايندگي ( منصوري - جلالي ) آماده ارائه هر نوع خدمات بيمه اي به داروسازان محترم و پرسنل داروخانه ها - ( جهت کسب اطلاعات بيشتر کليک بفرمائيد )


*  دارايي  *

 1. توافقنامه مالياتي موضوع تبصره ماده 100 سال 1399 - 10 صفحه - 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور در خصوص مکلف بودن داروخانه ها به استفاده از پايانه فروشگاهي 1400.01.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. ماليات بر درآمد حقوق 3 صفحه 99.03.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. اطلاعيه مجدد اداره کل امور مالياتي استان فارس در خصوص مکلف بودن داروخانه ها به استفاده از پايانه فروشگاهي - 99.03.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. بخشنامه مهم شماره 16/ 99/ 200 مورخ 31/ 01/ 99 رئيس کل سازمان امور مالياتي در خصوص، نحوه بررسي و رسيدگي به اطلاعات پولي و مالي واصله از جمله تراکنش هاي بانکي 7 صفحه 99.02.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. جدول معافيت مالياتي از سال 1381 تا 1399 - 98.01.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. اطلاعيه سازمان امور مالياتي در خصوص آخرين مهلت جهت ثبت پايانه هاي فروشگاهي توسط داروخانه ها 98.11.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 8. تفاهم نامه سازمان امور مالياتي کشور با سازمان نظام پزشکي کشور در خصوص پايانه هاي فروشگاهي (کارتخوان بانکي) 98.11.01- (جهت دانلود کليک کنيد)
 9. جرايم مالياتي عدم نصب،استفاده و اعلام به اداره دارايي دستگاه POS سه صفحه 98.09.24- (جهت دانلود کليک کنيد)
 10. اطلاعيه مهم اداره کل امور مالياتي فارس در خصوص دستگاه pos يک صفحه 98.09.23- (جهت دانلود کليک کنيد)
 11. اطلاعيه مهم اداره کل امور مالياتي فارس در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي 98.09.23 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 12. مستندات و ميزان تعرفه مديريت خدمات دارويي براي نسخ سرپايي سال 1397جهت ارائه به ادارات دارايي 7 صفحه 98.09.06 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 13. نامه اداره کل امور مالياتي استان فارس در خصوص مکلف بودن داروخانه ها به استفاده از پايانه فروشگاهي 2 صفحه 98.08.11 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 14. دستور العمل سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات مقطوع عملکرد سال 97 برخي از صاحبان مشاغل 2 صفحه 98.03.12 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 15. سقف معافيت مالياتي 1398 موضوع ماده 84 و 57 و 101 قانون ماليات هاي مستقيم - 98.01.19 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 16. معرفي 2 نفر از همکاران داروساز به اداره دارايي جهت شرکت در جلسات هيئت هاي حل اختلاف مالياتي استان فارس - 97.12.28 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 17. تفاهم نامه اداره کل امور مالياتي استان فارس با انجمن داروسازان استان فارس مورخ 97/11/14 - 97.12.12 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 18. تعرفه مديريت خدمات داروخانه و K ارزش نسبي خدمات سال 1396 - 97.12.08 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 19. ضرايب مالياتي مربوط به فعاليت داروخانه ها (‌سال 1396 ) - 97.12.04 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 20. ضرائب مالياتي عملکرد سال 1395 و 1396 - 97.07.23 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 21. عدم مشموليت داروخانه ها در خصوص اجراي تکاليف قانوني ماليات بر ارزش افزوده - 97.06.01 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 22. جدول معافيت مالياتي ( ماده 84 / 101 و 57 قانون ماليات هاي مستقيم ) از سال 1381 تا 1397 - 97.05.14 (جهت دانلود کليک کنيد)


*  امور داروخانه ها  *

 1. مدارک و فرم هاي لازم جهت انجام امورات دارويي - 97.03.23(جهت دانلود کليک کنيد)
 2. شيوه معرفي قائم مقام مسئول فني - 97.02.27 (جهت دانلود کليک کنيد)
 3. حداکثر مهلت دريافت مدارک جهت ارائه به کميسيون قانوني ماده 20 توسط واحد امور دارويي انجمن داروسازان استان فارس - 95.10.19 (جهت دانلود کليک کنيد)
 4. مقايسه ضوابط تاسيس داروخانه قديم و جديد - 95.08.11 (جهت دانلود کليک کنيد)
 5. ضوابط تأسيس و اداره داروخانه ها - 95/08/08 (جهت دانلود کليک کنيد)
 6. آئين نامه تأسيس و اداره داروخانه ها - 94/05/08(جهت دانلود کليک کنيد)

*  امور دبيرخانه  *

 1. قابل توجه همکاران محترم داروساز و موسسين داروخانه ها در خصوص درخواست صدور و تعويض کارت عضويت - 5 صفحه - 99.03.20 (جهت دانلود کليک کنيد)
 2. راهنماي ثبت نام در سامانه عضويت آنلاين انجمن داروسازان ايران - 12 صفحه - 98.02.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

*  اداره کار  *

 1. دستورالعمل شماره ( 41 ) روابط کار وزارت کار و ... - 2 صفحه -  94/09/22    (جهت دانلود کليک کنيد)

نشان واحد داروخانه هاي کشور - 11 صفحه - 95.11.27 (جهت دانلود کليک کنيد)


* اطلاعيه ها

 1. اقلام دارويي مازاد بيمارستان آنکولوژي امير جهت تبادل 1400.04.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت شناسه ي رهگيري نوار تست قند خون 1400.4.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام ثبت داروي CETUXIMAB INJECTION 5mg/1ml 20ml در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.04.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. ريکال محلول تزريقي نيم ليتري دکستروز 3/33 % و سديم کلرايد 0/3 % شرکت داروسازي شهيد قاضي با شماره سري ساخت 9911368 - يک صفحه- 1400.04.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. ريکال محلول تزريقي نيم ليتري دکستروز 5 درصد شرکت کارخانجات دارو پخش با شماره سري ساخت 787lot12 - يک صفحه- 1400.04.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام حضور فعال مسئول فني در داروخانه و ... 1400.03.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص «عدم امکان اشتغال مسئولين فني بصورت همزمان در دستگاههاي دولتي» 1400.03.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 8. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروهاي رمدسيوير و ... در سامانه TTAC - چهار صفحه- 1400.03.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 9. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص « الحاقيه دوم حذف دفترچه روستائيان و عشاير» 1400.03.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 10. تغيير قيمت انواع سرنگ ها - 16 صفحه- 1400.03.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 11. اطلاعيه هيأت اجرايي برگزاري انتخابات انجمن داروسازان 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 12. فراخوان دانشگاه علوم پزشکي در خصوص داروخانه هاي شبانه روزي متقاضي دريافت و عرضه برخي مخدرها و متيل فنيديت تا تاريخ 1400.03.24 -يک صفحه- 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 13. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص عدم تأييد دريافت حواله الکترونيک براي دريافت انسولين قلمي 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 14. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ژل هاي تزريقي زير پوستي غير مجاز شرکت سانيار طب ايرسا 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 15. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص مايع غير الکلي پاک کننده و ضدعفوني کننده دست و سطوح خانگي با جعل برند Ati -يک صفحه- 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 16. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص تجويز الکترونيک داروي ويکتوزا و کارنيتين 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 17. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص حذف دفترچه بيمه شدگان صندوق روستايي داراي پزشک خانواده شهري ساکن در شهرهاي زير 20/0000 نفر 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 18. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص «الحاقيه حذف دفترچه روستائيان و عشاير» 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 19. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -6 صفحه- 1400.03.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 20. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام الصاق برچسب شناسه رهگيري و کنترل اصالت بر روي ملزومات دارويي 1400.03.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 21. آخرين فهرست داروهايي که بايستي در سامانه TTAC ثبت گردند ( ‌72 قلم ) - 3 صفحه - 1400.03.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 22. اطلاعيه مهم اداره کل بيمه نيروهاي مسلح استان فارس در خصوص تعليق قرارداد داروخانه هاي آفلاين - 8 صفحه- 1400.03.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 23. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص نسخ تأييدي و نيازمند به ثبت بارکد اصالت 1400.03.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 24. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص الزام نسخه نويسي و نسخه پيچي الکترونيک 1400.03.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 25. اقلام دارويي مازاد بيمارستان سوانح و سوختگي اميرالمومنين (ع‌) جهت تبادل 1400.03.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 26. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعيت توزيع هرگونه داروي فاقد شناسه گذاري 1400.03.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 27. ريکال کليه ويال هاي تريپتورلين شرکت هترو 1400.03.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 28. اقلام دارويي مازاد بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) جهت تبادل 1400.03.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 29. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص حذف دفترچه روستايي در مراکز خدمات جامع سلامت -7 صفحه- 1400.03.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 30. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -4 صفحه- 1400.03.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 31. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -3 صفحه- 1400.03.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 32. ليست اقلام نيازمند به ثبت در تي تک در صورت فروش آزاد خارج از بيمه هاي تامين خدمات (بيمه سلامت) و مسلح، 71 قلم -3 صفحه- 1400.03.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 33. تغيير قيمت اقلام دارويي -11 صفحه- 1400.03.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 34. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -16 صفحه- 1400.03.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 35. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع دارو پخش -11 صفحه- 1400.03.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 36. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام اجراي تفاهم نامه «نحوه توزيع فرآورده هاي سلامت محور» توسط شرکتهاي پخش دارو و داروخانه ها -2 صفحه- 1400.03.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 37. ريکال محلول تزريقي دکستروز 5% پانصد ميلي ليتري شرکت شهيد قاضي با شماره سري ساخت 9907221 و ... - 1400.03.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 38. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروي رمديسيوير در سامانه TTAC - يک صفحه - 1400.02.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 39. فراخوان دانشگاه علوم پزشکي جهت متقاضيان دريافت سهميه ديسپورت ومصپورت 1400.02.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 40. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروي TRIPTORELIN در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.02.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 41. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -4 صفحه- 1400.02.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 42. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروي Pegaspargase در سامانه TTAK - يک صفحه- 1400.02.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 43. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم ثبت داروي BRENTUXIMAB VEDOTIN در سامانه TTAK - يک صفحه- 1400.02.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 44. ريکال آمپول دگزامتازون کاسپين تامين با شماره سري ساخت هاي 950 و 951 --- 1400.02.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 45. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص تجويز داروي سوماتروپين (هورمون رشد) صرفا در قالب الکترونيک- 1400.02.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 46. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص حذف سهميه انسولين داروخانه هاي داراي سهميه داروهاي MS ، هورمون رشد و... -2 صفحه- 1400.02.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 47. ابلاغ دستورالعمل نحوه اخذ تعرفه خدمات دارويي در سال 1400 - 3 صفحه- 1400.02.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 48. تعرفه خدمات دارويي داروخانه ها (سال 1400) - 1400.02.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 49. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -3 صفحه- 1400.02.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 50. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص اجبار داروخانه ها به ثبت فاکتورهاي اقلام سلامت محور در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.02.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 51. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه - 1400.02.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 52. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص ضوابط پذيرش نسخ بيمه شدگان بيمه سلامت - 3 صفحه - 1400.02.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 53. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 7 صفحه - 1400.02.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 54. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص تاکيد بر الزام ثبت 54 قلم دارو (ليست پيوست) در سامانه TTAC -دو صفحه- 1400.02.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 55. تغيير قيمت سرم هاي ثامن و فرآورده تزريقي ايران - 3 صفحه- 1400.02.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 56. تغيير قيمت سرنگ هاي شرکت شفاء 1400.02.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 57. اطلاعيه بانک ملت شعبه دروازه کازرون شيراز در خصوص ارائه تسهيلات به داروسازان و داروخانه ها 1400.02.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 58. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص تجويز الکترونيک داروي سوماتروپين 1400.02.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 59. ريکال داروي تريپتورلين 3/75 ميلي گرم کمپاني هترو با سري ساخت OL.21009 -يک صفحه- 1400.02.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 60. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص توزيع داروهاي فاويپيراوير و رمدسيوير در داروخانه هاي منتخب 1400.02.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 61. ميزان حقوق مسئولين فني استان فارس (سال 1400) - 2 صفحه - 1400.02.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 62. تغيير قيمت اقلام دارويي -8 صفحه- 1400.02.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 63. ضوابط پذيرش نسخ بيمه شدگان کليه صندوق هاي بيمه سلامت(به جز صندوق روستاييان) بر روي نسخ سربرگي - 3 صفحه- 1400.02.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 64. ريکال آمپول بتامتازون شرکت ابوريحان با سري ساخت 8003 - 1400.02.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 65. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص دستوالعمل نحوه مصرف ويال آيوپاميدول شرکت دارو پخش 1400.02.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 66. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غير مجاز بودن پودر شيرين بيان شرکت صنايع دينه ايران - 1400.02.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 67. ضوابط پذيرش نسخ بيمه شدگان صندوق بيمه سلامت همگاني بر روي نسخ تک برگي - 3 صفحه - 1400.02.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 68. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توريع محيا دارو -3 صفحه- 1400.02.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 69. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص مبناي اعلام قيمت فروش اقلام سلامت محور - 1400.02.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 70. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص برنامه کاهش کاربرد و حذف تدريجي دفترچه هاي درماني بيمه سلامت -2 صفحه- 1400.02.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 71. اطلاعيه سازمان تامين اجتماعي در خصوص پوشش بيمه اي داروهاي تخصصي در درمان کوويد 19 - 1400.02.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 72. ظوابط جديد تعهد داروهاي رمدسيوير و فاويپيراوير براي درمان بيماري کوويد 19 توسط سازمان بيمه نيروهاي مسلح -4 صفحه- 1400.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 73. دستورالعمل اجرايي نظام رهگيري، رديابي و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو 1400.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 74. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص بهره برداري از فرآيند مجوز فروش اينترنتي اقلام سلامت محور غيردارويي 1400.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 75. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص شرط تعهد داروهاي کرونا - 2 صفحه- 1400.01.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 76. فراخوان دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر جهت تاسيس داروخانه در شهر زرآباد شهرستان کنارک 1400.01.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 77. ليست داروهاي خاص بيماران خاص با ضريب مالياتي 3% -5 صفحه- 1400.01.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 78. اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور در خصوص مکلف بودن داروخانه ها به استفاده از پايانه فروشگاهي 1400.01.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 79. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعيت دريافت تعرفه خدمات دارويي در صورت عدم اتصال داروخانه به سامانه پايش و TTAC -يک صفحه- 1400.1.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 80. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -4 صفحه- 1400.01.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 81. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام به ثبت داروي فاويپيراوير در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 82. هزينه پرينت نسخ توسط داروخانه 1400.01.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 83. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير قابل عرضه بودن محلول ضدعفوني کننده کارخانه گلچکان - 3 صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 84. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فاقد مجوز بودن فرآورده طب سنتي با نام myrtus communis -يک صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 85. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فاقد مجوز بودن فرآورده طب سنتي روغن زخم و سوختگي و الکل کامفر رباسين 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 86. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام به ثبت قرص ايور مکتين mg 3/6 در سامانه TTAC -دو صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 87. تغيير قيمت اقلام دارويي  -7 صفحه- 1400.01.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 88. لزوم نظارت دقيق بر اجراي ابلاغ شرح وظايف مسئول فني در داروخانه -7 صفحه- 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 89. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص مديريت تجويز نسخه الکترونيک -3 صفحه- 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 90. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص حجم محصولات ضدعفوني کننده مجاز به عرضه در داروخانه ها 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 91. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توزيع غيرمجاز آلساوين بين داروخانه ها 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 92. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توزيع مکمل Ovaboost از نوع تقلبي 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 93. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات 46 قلم دارو در سامانه TTAC -دو صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 94. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ميزان فاصله انبار داروخانه تا مکان داروخانه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 95. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات انسولين هاي قلمي در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 96. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن الکل طبي 70% با نام تجاري ويرا (شرکت تهران دانه ويرا) - 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 97. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص " توزيع انسولين هاي قلمي صرفاً در داروخانه هاي ثبت کننده اطلاعات در سامانه TTAC " -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 98. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت اطلاعات داروي ايورمکتين در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 99. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت اطلاعات داروي سيکلوفسفاميد در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 100. هزينه نسخ الکترونيک - 1400.01.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 101. اطلاعيه اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکي در خصوص نحوه برخورداري مشمولين آموزش مداوم از مزاياي بخشنامه ... - 1400.01.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 102. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه - 1400.01.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 103. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع آدورا طب - 1400.01.08 (جهت دانلود کليک کنيد)