سامانه يکپارچه نرم افزاري انجمن داروسازان

Sinad سيناد

جهت اطلاعات بيشتر راجع به نرم افزار سيناد با شماره تلفن هاي

 071-36474455 شرکت ايمن گستر باستاني و يا

071-37304228 و 37316365-071 و 37305912-071 و 09377510083 واحد پشتيباني انجمن داروسازان

www.sinadadf.com

تماس حاصل فرماييد .